Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor pakketreizen die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt in de zin van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, aanverwante reisdiensten en reisdiensten.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de

het sluiten van de overeenkomst voor pakketreizen

2.1 De organisator en de doorverkoper verstrekken de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie voordat hij gebonden is aan een pakketreisovereenkomst, alsmede de hieronder vermelde informatie indien deze van toepassing is op de pakketreis:

1° De belangrijkste kenmerken van de reisdiensten:
de bestemming(en), de reisroute en de verblijfsperioden, met de data en de

aantal nachten inbegrepen;

de middelen, kenmerken en categorieën van het vervoer, de plaatsen en data en tijden van vertrek en terugkeer, de duur en locatie van tussenstops en verbindingen; indien het exacte tijdstip nog niet is vastgesteld, wordt de reiziger geïnformeerd over het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering;

de plaats, de belangrijkste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming ;

de verstrekte maaltijden;

de bezoeken, excursies of andere diensten die zijn inbegrepen in de totale prijs die voor het arrangement is overeengekomen;

wanneer het niet duidelijk is of de reisdiensten aan de reiziger als lid van een groep zullen worden verstrekt;

de taal waarin de andere toeristische diensten zullen worden verleend;

of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit

2° de totale prijs van de pakketreis en, in voorkomend geval, de eventuele bijkomende kosten die de reiziger nog moet dragen;
3° de betalingsvoorwaarden
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de pakketreis en de uiterste datum voor het beëindigen van het contract indien dit aantal niet wordt bereikt; (5) algemene informatie over de paspoort- en visumvereisten, met inbegrip van de tijd die bij benadering nodig is voor het verkrijgen van een visum, alsmede informatie over de gezondheidsformaliteiten;

5° een verklaring dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzeggingsvergoeding;
6° informatie over annulerings- en bijstandsverzekeringen
2.2 De beroepsbeoefenaar zorgt ervoor dat het juiste standaardinformatieformulier aan de reiziger wordt verstrekt.

2.3 De aan de reiziger verstrekte precontractuele informatie vormt een integraal onderdeel van het contract voor een pakketreis. Zij mag niet worden gewijzigd, tenzij de overeenkomstsluitende partijen daarmee instemmen.

Artikel 3: Informatie voor de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst sluit, verstrekt de organisator en de doorverkoper alle relevante informatie die van invloed kan zijn op het sluiten van de overeenkomst of het goede verloop van de reis.
3.2 Indien de reiziger onjuiste informatie verstrekt die leidt tot extra kosten voor de organisator en/of doorverkoper, kunnen deze kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De overeenkomst inzake pakketreizen

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen een redelijke termijn dient de organisator of, indien er een doorverkoper is, de doorverkoper, de reiziger een kopie of bevestiging van de overeenkomst te verstrekken op een duurzame drager, bijvoorbeeld e-mail, papieren document of pdf.

De reiziger heeft het recht om een papieren exemplaar te vragen indien het contract voor de pakketreis in fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van de partijen wordt gesloten.
4.2. Het contract voor de pakketreis of de bevestiging daarvan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, die alle in artikel 2 bedoelde gegevens bevat, alsmede de volgende gegevens: 1° de bijzondere eisen van de reiziger die de organisator heeft aanvaard;

2° dat de organisator verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van alle in het contract opgenomen reisdiensten en dat hij een bijstandsplicht heeft;

3° de naam van de entiteit die verantwoordelijk is voor de bescherming tegen insolventie en haar contactgegevens;
4° de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de plaatselijke vertegenwoordiger van de organisator of een andere dienst waarmee de reiziger snel contact kan opnemen met de organisator om hulp te vragen als de reiziger in moeilijkheden verkeert of om een klacht in te dienen over een eventuele niet-naleving;

5° de verplichting voor de reiziger om elke non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van de reis opmerkt, mee te delen;
6° informatie die het mogelijk maakt rechtstreeks contact op te nemen met een niet-begeleide minderjarige of met de persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige in de verblijfplaats;

7° informatie over de interne procedures voor de behandeling van klachten;
8° informatie over de Commissie voor reisklachten en het online platform voor geschillenbeslechting van de EU;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn contract over te dragen aan een andere reiziger.
4.3 De reisorganisator verstrekt de reiziger tijdig voor het begin van de pakketreis :
1° ontvangstbewijzen,
2° de nodige bonnen en tickets,
3° informatie over de geplande vertrektijd en, indien van toepassing, de laatste inchecktijd, de geplande tijdstippen van de tussenstops, de verbindingen en de aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd als de overeenkomst uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet.
In dit geval wordt in de overeenkomst voor pakketreizen vermeld hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen mogelijk als ze het directe gevolg zijn van een prijsverandering:
(1) in de prijs van het personenvervoer als gevolg van de kosten van brandstof of andere energiebronnen, of

2° het niveau van de belastingen of heffingen op de in het contract opgenomen reisdiensten, opgelegd door een derde die niet rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de pakketreis, met inbegrip van de toeristenbelasting, de inschepings- en ontschepingsbelasting in de havens en op de luchthavens, of

3° Wisselkoersen in verband met de pakketreis.

Indien in de mogelijkheid van een verhoging is voorzien, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering die overeenstemt met een eventuele vermindering van de hierboven bedoelde kosten.
5.2 Indien de prijsstijging meer dan 8% van de totale prijs bedraagt, kan de reiziger zich terugtrekken uit het contract zonder dat hij annuleringskosten hoeft te betalen.
5.3 Een verhoging van de prijs is alleen mogelijk als de Reisorganisator de Reisorganisator uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de pakketreis op een duurzame drager, zoals een e-mail, papieren document of pdf, op de hoogte stelt van de prijsverhoging met een verantwoording en berekening.
5.4. In geval van prijsvermindering is de organisator gerechtigd zijn administratiekosten in mindering te brengen op de aan de reiziger verschuldigde vergoeding. Op verzoek van de reiziger levert de touroperator het bewijs van deze kosten.

Artikel 6: Betaling van de prijs

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betaalt de reiziger een fractie van de totale prijs van het pakket als aanbetaling bij het afsluiten van de pakketreis, zoals vastgelegd in de Bijzondere Reisvoorwaarden.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor vertrek.

6.3 Indien de reiziger, na ingebrekestelling, nalaat de van hem naar behoren gevorderde waarborgsom of prijs van de pakketreis te betalen, heeft de organisator en/of doorverkoper het recht de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te ontbinden en de kosten daarvan aan de reiziger in rekening te brengen.

Artikel 7: Overdracht van de overeenkomst voor pakketreizen

7.1. De reiziger kan het contract voor pakketreizen overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die op het contract van toepassing zijn, op voorwaarde dat :
1° hij informeert de organisator en eventueel de wederverkoper via een duurzame drager zoals e-mail, papieren document of pdf, zo snel mogelijk en ten laatste 7 dagen voor het begin van de pakketreis, en
2° de eventuele bijkomende kosten van deze overdracht te dragen.
7.2 Degene die het arrangement toewijst en degene die het arrangement overneemt zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het restant van de prijs en eventuele extra kosten die voortvloeien uit de opdracht. De organisator zal de cedent op de hoogte brengen van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

De organisator en/of doorverkoper kan de reiziger alle kosten in rekening brengen die voortvloeien uit andere door de reiziger gevraagde en door de organisator en/of doorverkoper aanvaarde wijzigingen.

Artikel 9: Wijziging van het contract door de organisator voorafgaand aan de reis

9.1. De organisator mag de voorwaarden van de pakketreisovereenkomst niet eenzijdig wijzigen, behalve de prijs voor het begin van de pakketreis, tenzij
1° de organisator zich dit recht in het contract heeft voorbehouden, en
2° de wijziging is gering, en

3° de organisator informeert de reiziger enkel op een duurzame drager, zoals een e-mail, een papieren document of een pdf.
9.2. Indien de organisator vóór de aanvang van de pakketreis gedwongen wordt een of meer van de hoofdkenmerken van de reisdiensten aanzienlijk te wijzigen of indien hij niet kan voldoen aan de bijzondere eisen van de reiziger die zijn bevestigd of indien hij voorstelt de prijs van het pakket met meer dan 8% te verhogen, moet hij de reiziger hiervan op de hoogte brengen:

1) de voorgestelde wijzigingen en het effect daarvan op de pakketprijs;
(2) het feit dat de reiziger het contract kan opzeggen zonder annuleringskosten te betalen, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt
(3) de termijn waarbinnen hij zijn beslissing moet meedelen aan de organisator
(4) het feit dat, indien de reiziger de voorgestelde wijziging niet uitdrukkelijk binnen de gestelde termijn heeft aanvaard, het contract automatisch wordt opgezegd, en
(5) indien van toepassing, het voorgestelde alternatief en de prijs ervan.

9.3 Indien wijzigingen in de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis leiden tot een vermindering van de kwaliteit of de kosten van de pakketreis, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4 Indien de reisovereenkomst voor een pakketreis overeenkomstig artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen andere pakketreis accepteert, dient de organisator uiterlijk veertien dagen na beëindiging van de overeenkomst alle gedane betalingen te restitueren.

Artikel 10: Annulering door de organisator voor de reis.
10.1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat is ingeschreven voor de pakketreis lager is dan het minimumaantal dat in het contract is vastgelegd en de organisator de reiziger in kennis stelt van de annulering van het contract binnen de termijn die in het contract is vastgelegd, maar ten laatste:

(a) 20 dagen voor het begin van de pakketreis in het geval van reizen die meer dan zes dagen duren;
b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis in het geval van reizen met een duur van twee tot zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen van niet meer dan twee dagen,
of
2° indien hij door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden verhinderd is het contract uit te voeren en hij de reiziger vóór de aanvang van de pakketreis in kennis stelt van de opzegging van het contract. 10.2 In dat geval betaalt de organisator de reiziger de voor de pakketreis gedane betalingen terug, zonder dat hij een bijkomende vergoeding verschuldigd is.

Artikel 11: Annulering door de reiziger

11.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst te allen tijde voor aanvang van de pakketreis opzeggen. Indien de reiziger annuleert, kan hij verplicht worden om de organisator een annuleringsvergoeding te betalen.
In het contract voor een pakketreis kan een standaard annuleringsvergoeding worden vastgelegd, berekend op basis van de datum van annulering van het contract voor het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten als gevolg van de levering van de betreffende reisdiensten.

Indien er geen standaard annuleringskosten zijn, is het bedrag van de annuleringskosten gelijk aan de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en de inkomsten die worden gegenereerd door het opnieuw beschikbaar stellen van de reisdiensten.
11.2. De reiziger heeft het recht om de pakketreisovereenkomst te annuleren zonder annuleringskosten te betalen indien uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden op de plaats van bestemming een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van de pakketreis of op het vervoer van de passagiers naar de plaats van bestemming. In geval van annulering van de overeenkomst voor een pakketreis op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op volledige terugbetaling van de voor de pakketreis betaalde bedragen, maar niet op een aanvullende vergoeding.

11.3 De organisator zal alle door of namens de reiziger gedane betalingen binnen 14 dagen terugbetalen, onder aftrek van eventuele annuleringskosten.

Artikel 12: Niet-naleving tijdens de reis

12.1. De reiziger dient de organisator onverwijld op de hoogte te stellen van elke non-conformiteit die wordt vastgesteld tijdens de uitvoering van een in de reisovereenkomst opgenomen reisdienst.
12.2. Indien een van de reisdiensten niet in overeenstemming met de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, dient de organisator de niet-conformiteit te herstellen, tenzij dit niet het geval is:

1° onmogelijk is, of
(2) onevenredige kosten met zich meebrengt, gezien het belang van de niet-naleving en de waarde van de betrokken reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de Reisorganisator de niet-naleving niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger de niet-naleving zelf verhelpen en de terugbetaling van de nodige kosten eisen. Het is niet nodig voor de reiziger om een tijdslimiet op te geven als de touroperator weigert de non-conformiteit te verhelpen of als er een onmiddellijke oplossing nodig is.

12.4 Indien een substantieel deel van de reisdiensten niet volgens plan kan worden geleverd, zal de Reisorganisator, zonder extra kosten voor de reiziger, andere diensten aanbieden, indien mogelijk van gelijke of hogere kwaliteit.
Indien de overige aangeboden diensten van gelijke of hogere kwaliteit zijn, zal de Reisorganisator de reiziger zonder meerprijs andere diensten van gelijke of hogere kwaliteit aanbieden.

De reiziger mag de andere aangeboden diensten alleen weigeren als deze niet vergelijkbaar zijn met de diensten die in het contract voor een pakketreis zijn opgenomen of als de toegekende prijsvermindering niet passend is.
12.5 Indien een tekortkoming de uitvoering van de pakketreis aanzienlijk verstoort en de organisator de tekortkoming niet binnen een door de reiziger gestelde redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger het contract van de pakketreis annuleren zonder betaling van een annuleringsvergoeding en, indien van toepassing, een prijsvermindering en/of schadevergoeding vragen.
Indien de pakketreis het vervoer van passagiers omvat, zorgt de organisator ook voor de repatriëring van de reiziger.
Indien het onmogelijk blijkt om andere diensten aan te bieden of indien de reiziger de andere aangeboden diensten weigert, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding, indien van toepassing, ook zonder opzegging van het contract voor de pakketreis.
12.6 Indien het door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden onmogelijk is om de terugkeer van de reiziger te verzekeren zoals voorzien in het contract van de pakketreis, draagt de Reisorganisator de kosten van de nodige accommodatie voor een maximum van drie overnachtingen per reiziger.
12.7. De in 12.6. bedoelde beperking van de kosten geldt niet voor personen met beperkte mobiliteit, begeleidende personen, zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen of personen die bijzondere medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van het arrangement op de hoogte is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8. De organisator kan zich niet beroepen op uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden om zijn aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoersonderneming zich niet kan beroepen op dergelijke omstandigheden volgens het toepasselijke recht van de Europese Unie.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten aan de wederverkoper via wie de pakketreis is gekocht. De detailhandelaar stuurt deze berichten, verzoeken of klachten zonder onnodige vertraging door naar de organisator.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers door zijn schuld of door het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen wordt berokkend.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator of de reisdeskundige

14.1. De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdiensten, ongeacht of deze diensten door hemzelf of door andere reisdienstverleners moeten worden uitgevoerd.
14.2. Indien de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, is de in een lidstaat gevestigde doorverkoper onderworpen aan de verplichtingen die aan de organisatoren worden opgelegd, tenzij hij het bewijs levert dat de organisator voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 21 november 2017.

Artikel 15: Prijsvermindering en compensatie

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor elke periode van niet-naleving van de geleverde diensten, tenzij de Reisorganisator bewijst dat de niet-naleving te wijten is aan de reiziger.
15.2 De reiziger heeft recht op een passende vergoeding door de Reisorganisator voor de schade die hij lijdt als gevolg van de niet-conformiteit van de geleverde diensten. De vergoeding wordt zonder onnodige vertraging betaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op enige vergoeding indien de Reisorganisator bewijst dat de niet-naleving ervan verschuldigd is:
1° naar de reiziger;
2° aan een derde die niet betrokken is bij de levering van de in de reisovereenkomst opgenomen reisdiensten en dat de niet-conformiteit onvoorzienbaar of onvermijdelijk is, of 3° aan uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden

Artikel 16: Bijstandsplicht

16.1 De Reisorganisator zal de reiziger die in moeilijkheden verkeert in het bijzonder zonder onnodige vertraging passende bijstand verlenen:
1° door nuttige informatie te verstrekken over gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° door de reiziger te helpen bij het maken van langeafstandsgesprekken en het vinden van andere reisdiensten.
16.2 De Reisorganisator heeft het recht deze bijstand in rekening te brengen indien de moeilijkheid opzettelijk door de reiziger of door zijn nalatigheid wordt veroorzaakt. De gefactureerde prijs mag in geen geval hoger zijn dan de werkelijk door de touroperator gemaakte kosten.

Artikel 17: Klachtenprocedure

17.1 Indien de reiziger voor vertrek een klacht heeft, dient hij deze zo spoedig mogelijk en op overtuigende wijze in te dienen bij de touroperator of winkelier.

17.2 Klachten die ontstaan tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst dienen zo spoedig mogelijk ter plaatse, op passende wijze en als bewijsstuk te worden gebracht, zodat een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Klachten die niet naar tevredenheid ter plaatse zijn opgelost of die niet ter plaatse konden worden ingediend, moeten na afloop van de pakketreis onverwijld bij de organisator of doorverkoper worden ingediend op een wijze die als bewijs kan dienen.

Artikel 18: Bemiddelingsprocedure

18.1. In geval van een geschil zullen de partijen eerst onderling proberen tot een minnelijke schikking te komen.

18.2. Indien deze poging tot minnelijke schikking niet slaagt, kan elk van de betrokken partijen zich wenden tot het secretariaat van de Commissie de Litiges Voyages zonder winstoogmerk om een verzoeningsprocedure op gang te brengen. Alle partijen moeten akkoord gaan. 18.3. Het secretariaat stelt de partijen een verzoeningsakkoord en een "verzoeningsovereenkomst" ter beschikking.
18.4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure neemt een onpartijdige bemiddelaar contact op met de partijen om een eerlijke bemiddeling tussen hen na te streven.
18.5. De overeenkomst wordt, indien deze tot stand komt, vastgelegd in een bindende overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 19: Arbitrage of Gerecht

19.1 Indien er geen bemiddelingsprocedure is gestart of indien deze is mislukt, kan de klagende partij een arbitrageprocedure starten bij de Geschillencommissie voor Reizen of bij de rechtbank.
19.2. De Reiziger is, als eiser of als gedaagde, nimmer verplicht de bevoegdheid van de Geschillencommissie voor Reizen te aanvaarden.

19.3. De touroperator of wederverkoper die de verweerder is, kan een arbitrageprocedure alleen weigeren als de gevorderde bedragen meer dan 1.250 euro bedragen. Hij beschikt over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging waarin de Geschillencommissie voor Reizen wordt geïnformeerd over de opening van een dossier voor een bedrag van 1.251 euro of meer.
19.4 Deze arbitrageprocedure is onderworpen aan een geschillenregeling en kan worden gestart nadat een klacht is ingediend bij het bedrijf zelf zodra blijkt dat er geen minnelijke schikking is getroffen of zodra er 4 maanden zijn verstreken vanaf het (geplande) einde van de reis (of eventueel vanaf de dienst die aanleiding heeft gegeven tot het geschil). Geschillen over letselschade kunnen alleen door de rechter worden beslecht. 19.5. De geschillencommissie, bestaande uit een gelijk aantal leden, zal een bindende en definitieve uitspraak doen in overeenstemming met de geschillenregeling. Er is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Commissie voor reisgeschillen: telefoon: 02/277 62 15 (9u tot 12u) fax: 02/277 91 00 City Atrium, Progrèsstraat 50, 1210 Brussel e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be.

1/2/2018